Kültürel Mirasın Korunması

İnsanlardan kaynaklanan tahribatlar kültürel mirasa yönelik büyük bir tehdit oluşturur.  Hızlı kentleşme, büyüyen turizm ve bunların sonucu olarak geniş bölgelerin kontrolsüz biçimde iskâna açılması arkeolojik varlıklar için yüksek risk oluşturmaktadır. Etkili olmayan alan yönetimleri, koruma etkinliklerinin yetersizliği veya ihmali, arkeolojik varlıkların doğrudan hasar görmesine neden olduğu gibi onları daha genel tehditlere karşı da savunmasız duruma getirebilir.

Bir arkeolojik varlığın insan etkinliklerinin yarattığı tehdide karşı ne derecede açık olduğu ve alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğu bir dizi çevresel, ekonomik, sosyal ve politik unsura bağlıdır. İnsan kaynaklı tehlikeler de doğal afetler gibi arkeolojik varlıkların geri dönüşsüz biçimde hazar görmesine neden olabilir.

Arkeolojik mirasımıza yönelik tehditleri azaltabilmenin en iyi yolu bu tehditleri mümkün olan en geniş şekilde değerlendirmek ve arkeolojik mirasın kalkınma ve yönetim planlaması süreçlerine dahil edilmesini sağlamaktır. Başka bir değişle, tehditleri ortadan kaldırmak mümkün olmasa da riskler, neden olabilecekleri hasarı en aza indirecek biçimde yönetilebilirler.

Reklamlar